Koristne povezave

Slovenski predpisi

Z A K O N  O ZAŠČITI ŽIVALI uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv-UPB2); Ur.l. RS, št. 43/2007

Pravilnik o zaščiti hišnih živali; Ur.l. RS, št. 51/2009

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali; Ur.l. RS, št. 45/2000

Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali; Ur.l. RS, št. 78/2004

Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic; Ur.l. RS, št. 41/2003

Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic; Ur.l. RS, št. 117/2004

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic; Ur.l. RS, št. 122/2007

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom; Ur.l. RS, št. 62/2009

Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu; Ur.l. RS, št. 33/2005

 

in še:

Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 39/08

Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst 98/02 s spremembami

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru 37/03

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 46/04 s spremembami

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim 78/06

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu 90/01

Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali 62/00

Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih 84/00

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih 98/02

Pravilnik o načinih usmeritve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice 63/03

Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu 58/04

Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali 78/04

Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih 88/06

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu 124/06

Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali 140/06

Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji (MKTOZR) P 31/99

Predpisi Evropske skupnosti

 

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 1/2005

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o zaščiti živali pri usmrtitvi 2009/C 218/14

 
 

vir: www.vurs.gov.si

Uradne ure

Uradne ure za splošne informacije:
pon.-pet.: 8.00  - 12.00 
Sobota, nedelja, prazniki ni uradnih ur

Sprehajanje psov za sprehajalce:
pon. - pet.: 7.00 - 13.00

Sobota, nedelja in prazniki: 8.00 - 12.00

Ogledi živali in posvojitve samo po predhodni najavi:
pon. - sob.: 12.30 - 14.30 


Kontakt

Zavetišče za živali Maribor
Avtomobilska ulica 25, Maribor

T: 02 480 16 60
E: zavetisce.mb@snaga-mb.si

Dežurna tel. št.: 031-788-822


Donacije

Finančne donacije lahko nakažete na: 
Javno podjetje Snaga d.o.o. 
TRR: SI56 04515-0000-175787 
Koda namena: CHAR 
Namen: Donacija zavetišču 

Materialne donacije lahko kadarkoli predate v košaro pred vhodnimi vrati zavetišča. Tekstil sprejemamo samo po potrebi tako, da predhodno pokličite.